Обмяна на веществата

Задачите от теста имат само един отговор.